Fundacja Ktoś daje szansę na aktywne życie zawodowe osobom

wykluczonym i zaniedbanym społecznie. Pokazujemy, jak ważna i wartościowa

może być praca, która sprawia satysfakcję.