You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Sprawozdanie finansowe

A. Koszty działalności statutowej:  
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego  
1. Koszty terapii i opieki wytchnieniowej  
- zużycie materiałów i energii 1 563,17 zł
- wynagrodzenia 11 758,19 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 2 968,17 zł
- pozostałe koszty podopiecznych 1 419,35 zł
- koszty ogólne opieki 20 999,36 zł
2. Koszty zbiórek celowych  
"Krok do samodzielności" 6 040,08 zł
"Marta musi uciekać z domu" 2 946,17 zł
"Wsparcie zawodników Amp Futbol" 8 296,23 zł
"Pomoc pogorzelcom" 799,00 zł
  56 789,72 zł
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego  
  - zł
B. Koszty działalności gospodarczej:  
- zużycie materiałów i energii 1 598,51 zł
- usługi obce 480,00 zł
- wynagrodzenia 2 525,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 474,96 zł
  5 078,51 zł
C. Koszty zarządu:  
- zużycie materiałów i energii 8 303,90 zł
- usługi obce 16 297,12 zł
- podatki i opłaty 4 691,19 zł
- wynagrodzenia 125 724,81 zł
* wynagrodzenie Zarządu Fundacji (umowa o pracę) skorygowane o dotacje COVID 96 523,59 zł
* wynagrodzenie pozostałych pracowników (umowa o pracę) 13 365,22 zł
* wynagrodzenie z tyt. umów cywilno-prawnych 15 836,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 18 472,81 zł
- pozostałe koszty 294,32 zł
- koszty NKUP 171,56 zł
  173 955,71 zł
   
D. Pozostałe koszty operacyjne 15,00 zł
Darowizna dla Fundacji Ktoś (ratującej konie) wpłacona przez pomyłkę na konto naszej Fundacji  
E. Koszty finansowe (odsetki) 0,21 zł
   
RW 235 839,15 zł
CIT-8 235 667,59 zł
A. Przychody działalności statutowej:    
I. Nieodpłatnej działalności pożytku publicznego   0
darowizny przekazane w formie gotówki 1 970,00 zł  
darowizny przekazane w formie przelewu 58 741,59 zł  
darowizny przekazane w formie rzeczowej 11 846,34 zł  
  72 557,93 zł  
     
II. Odpłatnej działalności pożytku publicznego    
  - zł  
     
     
B. Przychody z działalności gospodarczej: 4 448,51 zł  
     
C. Pozostałe przychody operacyjne    
PUP Łódź - dofinansowanie do działalności godpodarczej na skutek COVID 5 000,00 zł  
WUP - dofinansowanie do wynagrodzenia (Zarząd) na skutek COVID 6 397,76 zł  
PUP Łódź - dofinansowanie do prac publicznych (pracownicy Fundacji - 2 os.) 13 716,85 zł 13716,85
  25 114,61 zł  
     
  102 121,05 zł - 133 718,10 zł
    - 133 546,54 zł