You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Statut

Fundacja KTOŚ

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Lokatorskiej 11A/85 wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000746864, nr REGON 381202004, nr NIP 7292727496

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 • §1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ktoś z siedzibą w Łodzi zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Magdalenę Kijańską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Narutowicza nr 94/3 dnia 08.06.2018 r., repertorium A nr 2096/2 018 prowadzonej przez Notariusza Rafała Jabłońskiego.
 2. Fundacja posiada osobowość prawną.
 3. Siedzibą Fundacji jest Łódź.
 4. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny i polityki społecznej.
 • §2

 1. Fundacja może używać oznak i pieczęci podłużnej lub okrągłej według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).
 • §3

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 • §4

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

 • §5

 1. Fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności, w tym
  w szczególności kobiet, dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnościami, seniorów, osób zagrożonych marginalizacją, wykluczeniem lub ubóstwem i ich rodzin.
 2. Nadrzędnym celem Fundacji jest holistyczne wspieranie rodziny i poszczególnych jej członków, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ubóstwu i marginalizacji, w tym:
 • dbanie o rozwój rodziny i poszczególnych jej członków,
 • przeciwdziałanie wszelakiego rodzaju uzależnieniom, patologiom, przemocy,
 • promocja wartości rodzinnych,
 • wspieranie systemu pieczy zastępczej,
 • upowszechnianie i wspieranie zaangażowania w życie lokalnej społeczności,
 • tworzenie więzi międzyludzkich i budowanie wspólnot,
 • upowszechnianie zasad tolerancji,
 • upowszechnienie integracji międzypokoleniowej,
 • upowszechnianie i wspieranie pomocy społecznej, dobroczynności i postaw filantropijnych,
 • przeciwdziałanie bezrobociu, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem, marginalizacją, ubóstwem.
 1. Ponadto celem Fundacji, w tym w nawiązaniu do celu nadrzędnego, jest:
 • ochrona i promocja zdrowia, w tym ochrona i promocja działalności leczniczej
  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej,
 • wspieranie i upowszechnianie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty
  i wychowania,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości
  oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego oraz rozwoju przedsiębiorczości, w tym przedsiębiorczości społecznej,
 • wspomaganie rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności
 • wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
 • wspieranie i upowszechnianie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • wspieranie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa,
 • wspieranie, upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • wspieranie i upowszechnianie integracji europejskiej i międzynarodowej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • promowanie wolontariatu,
 • wspieranie i upowszechnianie rewitalizacji,
 • wspieranie i upowszechnianie rozwoju obszarów wiejskich,
 • promowanie polityk rozwoju regionalnego.
 1. Fundacja może realizować swoje cele poprzez:
 • świadczenie pomocy finansowej lub rzeczowej dla rodzin i osób znajdujących się
  w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, w tym w szczególności finansowanie opieki stacjonarnej bądź domowej, leczenia, rehabilitacji, zakupu niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego leków, opału, transportu (PKD 88.99.Z),
 • prowadzenie działalności doradczej, w tym udzielanie doradztwa prawnego (PKD 69.10.Z), zawodowego (PKD 85.60.Z), psychologicznego i psychoterapeutycznego (PKD 86.90.E), pedagogicznego (PKD 85.60.Z),
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (PKD 77.29.Z),
 • prowadzenie działalności leczniczej, rehabilitacyjnej, fizjoterapeutycznej, terapeutycznej, w tym prowadzenie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, udzielanie świadczeń medycznych, rehabilitacyjnych, organizowanie indywidualnej terapii bądź grup wsparcia (PKD 86.9),
 • organizowanie, finansowanie i świadczenie opieki domowej osobom potrzebującym,
  w tym świadczenie wsparcia wytchnieniowego dla rodzin i osób (88.10.Z),
 • organizowanie, finansowanie i świadczenie opieki stacjonarnej osobom potrzebującym
  w tym prowadzenie domów dziennego pobytu, środowiskowych domów samopomocy, domów całodobowej opieki (PKD 87),
 • organizowanie, finansowanie i świadczenie teleopieki (PKD 88.10.Z),
 • organizowanie i finansowanie telefonu zaufania (PKD 82.20.Z),
 • organizowanie transportu (PKD 49.32.Z),
 • organizowanie i udostępnienie miejsc krótkotrwałego bądź długotrwałego zakwaterowania, w tym mieszkań chronionych (PKD 55.20.Z)
 • pozyskiwanie i rozdawnictwo żywności, w tym poprzez dożywianie bądź dystrybuowanie żywności wśród potrzebujących również poprzez prowadzenie banku żywności (PKD 88.99.Z),
 • prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie książek, broszur bądź innych periodyków (PKD 58.1),
 • prowadzenie działalności oświatowo-edukacyjnej, w tym: organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, konferencji, udzielanie korepetycji (PKD 85.59.B),
 • organizowane i prowadzenie opieki dziennej nad dziećmi w tym w formie żłobków (PKD 88.91.Z), punktów przedszkolnych i przedszkoli (PKD 85.10.Z)
 • organizowanie i prowadzenie wypoczynku letniego i zimowego, w tym: kolonii, półkolonii, obozów, zimowisk (PKD 79.12.Z)
 • organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych (PKD 79.12.Z)
 • reprezentowanie interesów podopiecznych przed organami władzy i wszelakiego rodzaju instytucjami (PKD 94.99.Z),
 • wytaczanie za zgodą osób fizycznych powództw w ich imieniu bądź przystępować do nich w toczących się postępowaniach (PKD 94.99.Z),
 • wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu społecznym (PKD 94.99.Z),
 • występowanie z żądaniem wszczęcia postępowania administracyjnego lub też dopuszczenia Fundacji do udziału w postępowaniu administracyjnym (PKD 94.99.Z),
 • prowadzenie placówek wsparcia dziennego, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych (PKD 88.99.Z),
 • organizowanie miejsc pracy, w tym poprzez prowadzenie klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywizacji społecznej (PKD 88.99.Z),
 • prowadzenie działalności kulturalnej, w tym prowadzenie biblioteki (PKD 77.29.Z), organizowanie spektakli, przedstawień, wystaw, plenerów, organizowanie amatorskich zespołów wokalnych bądź teatralnych, itp. (PKD 90.04.Z),
 • prowadzenie edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z),
 • organizowanie nauki języków obcych (PKD 85.59.A),
 • organizowanie kółek zainteresowań i klubów (PKD 94.99.Z),
 • prowadzenie działalności sportowej, w tym organizowanie zajęć sportowych, gimnastyki korekcyjnej, zawodów sportowych itp. (PKD 85.51.Z),
 • prowadzenie działalności sportowo-rekreacyjno-rozrywkowej, w tym organizowanie imprez (PKD 93.11.Z),
 • gromadzenie funduszy na działalność statutową, w tym prowadzenie zbiórek publicznych, organizowanie loterii lub bali charytatywnych (PKD 88.99.Z),
 • przyznawanie stypendiów i nagród (PKD 88.10.Z),
 • prowadzenie działalności profilaktycznej (PKD 86.90.E),
 • pośrednictwo pracy (PKD 78.10.Z),
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej (PKD 72.2),
 • prowadzenie serwisów internetowych (PKD 63.12.Z),
 • organizowanie wolontariatu (PKD 94.99.Z),
 • sprzedaż przedmiotów darowizny (PKD 94.99.Z).
 1. Realizacja celów statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego, działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych.
 2. Działania, o których mowa w ust. 4 pkt 1-35 prowadzone będą przez Fundację jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego. 
 3. Działanie, o którym mowa w ust. 4 pkt 36 prowadzone będzie przez Fundację jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

 • §6

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych).
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Majątek nabyty w czasie trwania Fundacji obejmuje wszelkie składniki materialne
  lub niematerialne, takie jak pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, dobra niematerialne lub prawa, a także know-how, prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, do baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe).
 5. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 • krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów
 • dotacji, datków i subwencji, grantów
 • dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację przy udziale innych osób,
 • dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 • operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 • dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
 • wpływów z odpisów podatkowych (1%)
 1. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych
  oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem
  i utrzymaniem.
 2. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
 • §7

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrotowym i podatkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.
 • §8

 1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
  w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio wynikało z realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów,
  w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

Rozdział IV

Organy Fundacji

 • §9

Organami Fundacji są Fundator, Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

 • §10

 1. Rada jest organem Fundacji o uprawnieniach wnioskodawczych i kontrolno-nadzorczych.
 2. Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie: Aleksandra Mikołajewska, Tomasz Gula, Tomasz Robert Banasiak
 • §11

 1. Rada Fundacji może składać się z 2 do 9 osób powoływanych na przez Fundatora na czas nieokreślony.
 2. Członkowie Rady Fundacji:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
 1. Fundator może być członkiem Rady Fundacji.
 2. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
 3. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.
 4. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, jednakże w drodze podjętej uchwały może upoważnić członka lub członków Rady Fundacji do przeprowadzenia określonej czynności.
 5. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania przez Fundatora albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 6. Fundatorowi służy prawo odwołania Rady Fundacji w całości bądź poszczególnych jej członków każdym czasie bez podania przyczyny.
 • §12

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji w danym roku kalendarzowym musi odbyć się najpóźniej 30 czerwca, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie wskazują innej daty na zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
 2. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji, Zarząd Fundacji lub Fundator za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej minimum 1 tydzień przed planowanym terminem posiedzenia. W wezwaniu wskazuje się termin, przedmiot obrad oraz formę posiedzenia.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone w formie stacjonarnej bądź on-line na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz protokolanta.
 4. Rada Fundacji może przeprowadzić posiedzenie bez formalnego jego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji i żaden z jej członków nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
 5. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 6. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego , o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 7. W trybie, o którym mowa w ust. 6 nie mogą być zatwierdzane sprawozdania z działalności Fundacji oraz podejmowane decyzje personalne.
 8. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji i/lub Fundator
 9. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 10. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 • §13

 1. Do zadań Rady należy:
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia, w tym z tytułu pełnienia funkcji bez ich zatrudniania;
 • nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, o ile takie powstaną, oraz wydawanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu,
 • udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
 • kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji,
 • ustalenie zasad oraz wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości Fundacji,
 • wnioskowanie i podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 • wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy
 • opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów zespołów doradczych ustalających ich cele, zadania i zasady funkcjonowania.
 1. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
 2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 • dokonywania rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.

Zarząd

 • §14

 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatora.
 2. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. W przypadku zarządu wieloosobowego członkowie Zarządu ze swojego grona wybierają Prezesa Zarządu, jednego lub kilku Wiceprezesów, oraz mogą wybrać Sekretarza.
 4. Fundator może zostać członkiem Zarządu.
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą złożenia rezygnacji, śmierci członka Zarządu bądź jego odwołania członka.
 6. Fundatorowi służy prawo odwołania poszczególnych członków Zarządu Fundacji w każdym czasie bez podania przyczyny.
 • §15

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb. Pierwsze posiedzenie Zarządu w roku kalendarzowym powinno odbyć się najpóźniej 31 marca, o ile przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie będą przewidywały innego terminu na sporządzenie sprawozdania finansowego.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes, Rada Fundacji bądź Fundator.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, Rada Fundacji lub Fundator za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej minimum 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia. W wezwaniu wskazuje się termin, przedmiot obrad oraz formę posiedzenia.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone w formie stacjonarnej bądź on-line na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia na odległość uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz protokolanta.
 6. Zarząd może przeprowadzić posiedzenie bez formalnego jego zwoływania, o ile obecni są wszyscy członkowie Zarządu i żaden z jego członków nie wniesie sprzeciwu co do odbycia posiedzenia.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 8. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowe zasady jego funkcjonowania, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 • §16

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze w związku z pełnieniem funkcji członka Zarządu bądź niezależnie od tej funkcji.
 2. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 3. Członkowie Zarządu mogą być wynagradzani z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu. Zasady ich wynagradzania z tego tytułu ustala Rada Fundacji i ona też podejmuje uchwałę przyznającą to wynagrodzenie.
 • §17

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji i sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 • prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników,
 • zarządza majątkiem Fundacji,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i przedkłada je Radzie Fundacji do zatwierdzenia,
 • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji po uzyskaniu zgody Rady Fundacji,
 • występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
 1. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji oraz do poszczególnych czynności.
 • §18

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
 • Radę Projektową – do jej kompetencji należy opiniowanie planowanych działań Fundacji oraz doradzanie w sprawach bieżącej działalności; Opinie rady projektowej winny być rozważane przez organy Fundacji ze szczególną uwagą. Brak opinii rady projektowej nie stanowi przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania działań wynikających ze statutu lub przepisów prawa.
 • Radę Honorową – do jej kompetencji należy wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, oraz
 • inne zespoły doradcze za zgodą Rady Fundacji; Zarząd ustala wówczas rolę, skład i zasady ich funkcjonowania, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
 1. Członkami ww. grup doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji, inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną powoływane przez Zarząd na czas nieokreślony.
 2. Członkowsko w ww. grupach doradczych ustaje na skutek rezygnacji członka zespołu, w razie jego śmierci , utraty osobowości prawnej lub na skutek odwołania przez Zarząd.
 3. Wyżej wymienione grupy doradcze podejmują decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, na posiedzeniach zwoływanych przez jednego z jej członków lub Zarząd. Każdy członek grupy doradczej ma jeden głos.
 4. Członkowie grup doradczych mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji.
 • §19

 1. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa ten członek Zarządu jednoosobowo.
 2. W przypadku Zarządu wieloosobowego oświadczenia woli w sprawach niemajątkowych składa: Prezes Zarządu jednoosobowo natomiast pozostali członkowie Zarządu łącznie dwuosobowo, a w sprawach majątkowych: Prezes Zarządu jednoosobowo do kwoty 100 tysięcy złotych, dwóch członków Zarządu do kwoty 500 tysięcy złotych, trzech członków Zarządu powyżej kwoty 500 tysięcy złotych.

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

 • §20

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku do prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.
 2. Decyzję co do rozpoczęcia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, jej zakresu zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), zmiany, zawieszenia bądź zakończenia podejmuje Zarząd i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do rejestru sądowego.
 3. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie wg. klasyfikacji usług PKD:
 • 92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
 • 40.Z Produkcja gier i zabawek – maskotek z logo Fundacji
 • 61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
 • 91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 11.Z Wydawanie książek
 • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
 • 01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 12.Z Działalność portali internetowych
 • 20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 11.Z Działalność agencji reklamowych
 • 20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
 • 10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 60.Z Działalność wspomagająca edukację
 • 90.A Działalność fizjoterapeutyczna
 • 90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • 10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
 • 91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
 • 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 1. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej.
 2. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej formy działalności,
  z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 3. Fundacja nie może angażować wolontariuszy do prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zwanych dalej „zakładami”.
 5. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 6. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 7. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
 8. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów
  i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 9. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.
 10. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 11. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 12. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 13. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
 14. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

Rozdział VI

Zmiana Statutu

 • §21

 1. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji za zgodą Fundatora.

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe

 • §22

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.

 

 1. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Fundator.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Fundator.
 4. Likwidatorem Fundacji mogą być ostatni członkowie Zarządu razem bądź każdy z osobna inna (e) osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
 5. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 • Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.