You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Statut

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

 §1

 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ktoś z siedzibą w Łodzi zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Magdalenę Kijańską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ul. Narutowicza nr 94/3

 dnia 08.06.2018 r., repertorium A nr 2096/2 018 prowadzonej przez Notariusza Rafała Jabłońskiego.

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest Łódź 93-021 ul. Lokatorska 11 A m 85
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy dla spraw pracy i polityki społecznej

( wybrany ze względu na przeważający cel działalności z §5 )

 §2

 1. Fundacja może używać oznak i pieczęci podłużnej lub okrągłej według wzoru przyjętego przez Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego (logo).

 §3

Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji.

 §4

Fundacja została powołana na czas nieokreślony.


Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

 §5

 1. Celami Fundacji są:
 2. a) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 3. b) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom  i osobom  w trudnej  sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
 4. c) działalność charytatywna,
 5. d) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
 6. e) promocja i organizacja wolontariatu,
 7. f) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 8. g) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej  oraz  zwiększania  świadomości prawnej społeczeństwa
 9. h) ochrona i promocja zdrowia,  w tym  działalność  lecznicza  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160 i 138),
 10. i) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
 11. j) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy,  w tym  rozwój przedsiębiorczości,
 12. k) nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
 13. l) działalność na rzecz  dzieci i młodzieży,
 14. m) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 15. n) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 16. o) działalność na rzecz  organizacji  pozarządowych  oraz  podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2003 Nr 96 poz. 873).
 17. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 18. wsparcie organizacyjne, pomoc finansową i rzeczową dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 19. udzielanie pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, pedagogicznej i prawnej osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 20. finansowanie leczenia, rehabilitacji, zakup niezbędnego sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
 21. pomoc w reintegracji zawodowej i społecznej,
 22. organizowanie pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej  lub materialnej, uwzględniając ich możliwości psychofizyczne i kondycję zdrowotną
 23. promowanie kultury fizycznej i profilaktyki zdrowia, w tym organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych,
 24. komunikację społeczną (w tym organizację szkoleń, kampanii informacyjnych i konferencji oraz innych imprez) oraz edukację ( w tym działalność informacyjna, szkoleniowa, konsultacyjna i wydawnicza)  w zakresie przeciwdziałania i rozwiązywania problemów społecznych,
 25. prowadzenie działalności naukowo-badawczej zmierzającej do podniesienia wiedzy z zakresu problemów społecznych związanych z poznawaniem i zapobieganiem zjawisku osamotnienia i odrzucenia,
 26. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i rozwiązań technicznych

sprzyjających rozwojowi społecznemu,

 1. prowadzenie serwisów internetowych,
 2. działalność konsultacyjna i doradcza,
 3. organizowanie zbiórek pieniężnych i rzeczowych,
 4. zrzeszanie wolontariuszy popierających ideę Fundacji oraz organizowanie zajęć dla wolontariuszy,
 5. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami, w tym w szczególności poprzez wspieranie przez Fundację organizacji pożytku publicznego, działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 6. Działania zapisane w § 5 punkt 2 prowadzone są jako działalność nieodpłatna Fundacji.
 7. Fundacja prowadzi działalność odpłatną w zakresie - sprzedaż Internetowa przedmiotów wytworzonych przez podopiecznych Fundacji lub otrzymanych przedmiotów darowizny (47.91.Z).

 

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

 §6

 1. Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) tworzący fundusz założycielski Fundacji oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w czasie jej działania.
 2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.000,00 złotych (słownie: tysiąc złotych).
 3. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 4. Majątek nabyty w czasie trwania Fundacji obejmuje wszelkie składniki materialne lub niematerialne, takie jak pieniądze, papiery wartościowe, rzeczy ruchome i nieruchomości, dobra niematerialne lub prawa, a także know-how, prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, do baz danych) oraz prawa własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe, wzory użytkowe).
 5. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:
 6. krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów ,
 7. dotacji, datków i subwencji, grantów
 8. dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i imprez publicznych prowadzonych przez Fundację przy udziale innych osób,
 9. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
 10. zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą,
 11. operacji finansowych, z wyjątkiem obrotu papierami wartościowymi,
 12. dochodów z działalności gospodarczej Fundacji,
 13. wpływów z odpisów podatkowych (1%)
 14. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznacza się na realizację celów statutowych oraz na pokrycie bieżących kosztów działalności Fundacji, włącznie z jej prowadzeniem i utrzymaniem.
 15. Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 16. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd – za zgoda rady Fundacji - składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 §7

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Rozdział IV

Organy Fundacji

 §8

 1. Organami Fundacji są Fundator , Rada Fundacji i Zarząd Fundacji.
 2. Uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
 3. Fundator ustanawia pierwszy skład Zarządu i Rady Fundacji oraz na późniejszym etapie działania decydujące o zmianach w składzie tych organów .

 

Rada Fundacji

 §9

 1. Rada jest organem Fundacji o uprawnieniach wnioskodawczych  i kontrolno-nadzorczych
 2. Powołuje się pierwszą Radę Fundacji w składzie:
  • Aleksandra Mikołajewska 
  • Tomasz Gula
  • Tomasz Robert Banasiak

 §10

 1. Rada Fundacji może składać się z  3 do 9 osób  oraz wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Fundacji.
 2. Rady Fundacji powoływana jest na czas nieokreślony.
 3. Pracami Rady Fundacji kieruje jej Przewodniczący.
 4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Fundacji są uprawnieni do występowania w imieniu Rady Fundacji w okresach pomiędzy jej posiedzeniami.
 5. Rada Fundacji jest organem kolegialnym, jednakże w drodze podjętej uchwały może upoważnić członka lub członków Rady Fundacji do przeprowadzenia określonej czynności.
 6. Ustanie członkostwa w Radzie Fundacji następuje z chwilą złożenia rezygnacji z pełnienia tej funkcji, odwołania przez Fundatora albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.
 7. Odwołania członka Rady Fundacji dokonuje Fundator z ważnych przyczyn tzn. naruszenia statutu, rażącego nie wykonywania obowiązków , działania na szkodę fundacji
 8. W razie odwołania członka Rady, Fundator wskazuje nowego członka na czas nieokreślony.

 §11

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 2. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek innego członka Rady, lub członka Zarządu Fundacji za pomocą listów poleconych lub za pomocą poczty elektronicznej minimum 1 tydzień przed planowanym terminem posiedzenia. Pisemne wezwania nie są konieczne jeśli na posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Fundacji. Posiedzenie Rady Fundacji może też być zwołana na wniosek Fundatora, lub Zarządu Fundacji – wówczas wezwania wysyła reprezentant wnioskujących, wskazując termin i przedmiot obrad posiedzenia.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji mogą być prowadzone telefonicznie lub za pomocą programów komunikowania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez prowadzącego posiedzenie oraz wyznaczonego przezeń protokolanta.
 4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego  o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 5. W trybie, o którym mowa w ust. 3 lub 4 nie mogą być zatwierdzane sprawozdania z działalności Fundacji oraz podejmowane decyzje personalne.
 6. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji i/lub Fundator
 7. Dla ważności uchwał Rady Fundacji wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 8. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Fundacji, a w razie jego nieobecności głos Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji.
 9. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
 10. Członkowie Rady na posiedzeniu mogą działać przez swoich pełnomocników ustanowionych w formie pisemnej, z tym że na posiedzeniach Rady każdego członka powinna reprezentować tylko jedna osoba legitymująca się w razie potrzeby odpowiednim pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej i powinno określać czas oraz zakres obowiązywania udzielonego pełnomocnictwa.

 §12

 1. Do zadań Rady należy:
 • podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia;
 • nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 • opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, oraz wydawanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 • występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
 • zatwierdzenie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
 • kontrolowanie bieżącej działalności Fundacji;
 • ustalenie zasad oraz wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i obciążanie nieruchomości Fundacji,
 • wnioskowanie i podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,
 • wyrażanie opinii we wszelkich uznanych przez nią za istotne sprawach w drodze uchwał podejmowanych z własnej inicjatywy
 • opracowywanie i zatwierdzanie regulaminów zespołów doradczych ustalających ich cele, zadania i zasady funkcjonowania.
 1. Następujące czynności wymagają uprzedniej zgody Rady Fundacji:
  • w przypadku świadczeń okresowych, rozporządzenie majątkiem lub zaciągnięcie zobowiązania, których łączna wartość w ciągu kolejnych 12 kolejnych miesięcy, poczynając od pierwszego świadczenia, przekracza kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł),
  • zawarcie umowy na czas dłuższy niż 36 miesięcy,
 2. Rada Fundacji może uchwalić regulamin określający szczegółowo jej organizację i sposób wykonywania czynności.
 3. Członkowie Rady Fundacji
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
 • nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu, mogą jednak w uzasadnionych przypadkach otrzymywać zwrot poniesionych wydatków związanych z tą działalnością.
 1. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady stosunku pracy z Fundacją – członkowstwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 2. Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
 • żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
 • dokonywania rewizji majątku i kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd

§13

 1. Zarząd Fundacji liczy od 1 do 5 osób i jest powoływany na czas nieokreślony przez Fundatora. Członkowie organu zarządzającego nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 2. W przypadku zarządu wieloosobowego członkowie zarządu ze swojego grona wybierają Prezesa zarządu, jednego lub kilku wiceprezesów, oraz mogą wybrać sekretarza.
 3. Fundator może zostać członkiem zarządu.
 4. Członkowstwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci członka Zarządu, bądź jego odwołania.
 5. Fundatorowi służy prawo odwołania całego Zarządu, jak również każdego z jego członków.
 6. Odwołanie członka Zarządu następuje m.in. w razie:
  złożenia przez członka rezygnacji,
  b. zaniechania pełnienia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż miesiąc,
 7. istotnego lub rażącego naruszenia postanowień Statutu Fundacji lub przepisów prawa.
 8. Zarząd może uchwalić swój regulamin określający szczegółowe zasady jego funkcjonowania, który wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.
 9. W przypadku zarządu jednoosobowego oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa ten członek zarządu. W przypadku wieloosobowego Zarządu oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków zarządu działających łącznie.

 §14

 1. Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Fundacji
 2. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub wiceprezesa Zarządu.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji albo w przypadku zarządu wieloosobowego – na wniosek innego członka Zarządu.
 5. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane pisemnie lub za pomocą telefaxu, albo elektronicznie.
 6. Posiedzenia Zarządu mogą być prowadzone telefonicznie lub za pomocą programów komunikowania się na odległość, w sposób umożliwiający porozumienie się wszystkich uczestniczących w nim członków. Za miejsce posiedzenia przeprowadzonego telefonicznie uznaje się miejsce pobytu prowadzącego to posiedzenie. Protokół z takiego posiedzenia powinien być podpisany przez wszystkich uczestniczących w nim członków Zarządu.
 7. ,Możliwe jest również podjęcie przez Zarząd uchwały bez posiedzenia, gdy wszyscy członkowie Zarządu:
 8. wyrażają na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo;
 9. wyrażają zgodę na pisemne głosowanie.

 §15

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy, zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.
 2. Umowy o pracę z pracownikami Fundacji podpisuje Prezes Zarządu.
 3. Umowy o pracę z członkami Zarządu podpisuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.
 4. Członkowie Zarządu są z tytułu pełnienia tych funkcji wynagradzani. Zasady ich wynagradzania ustala Rada Fundacji.

 §16

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd w szczególności:
 • kieruje bieżącą działalnością Fundacji i sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
 • przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
 • tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,
 • prowadzi politykę kadrową, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia pracowników,
 • opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 • sprawuje nadzór nad majątkiem Fundacji,
 • sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 • podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji po uzyskaniu zgody Rady Fundacji
 • występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,

2.Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji oraz do poszczególnych czynności.

 §17

 1. Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać:
  • 1) Radę Projektową – do jej kompetencji należy opiniowanie planowanych działań Fundacji oraz doradzanie w sprawach bieżącej działalności; Opinie rady projektowej winny być rozważane przez organy Fundacji ze szczególną uwagą. Brak opinii rady projektowej nie stanowi przeszkody dla organu Fundacji do podejmowania działań wynikających ze statutu lub przepisów prawa.
  • 2) Radę Honorową – do jej kompetencji należy wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd, oraz
  • 3) inne zespoły doradcze za zgodą Rady Fundacji; Zarząd ustala wówczas rolę, skład i zasady ich funkcjonowania, które podlegają zatwierdzeniu przez Radę Fundacji.
 2. Członkami ww. grup doradczych mogą być członkowie Rady Fundacji, inne osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną powoływane przez Zarząd na czas nieokreślony.
 3. Członkowsko w ww. grupach doradczych ustaje na skutek rezygnacji członka zespołu, w razie jego śmierci , utraty osobowości prawnej lub na skutek odwołania przez Zarząd.
 4. Wyżej wymienione grupy doradcze podejmują decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, na posiedzeniach zwoływanych przez jednego z jej członków lub Zarząd. Każdy członek grupy doradczej ma jeden głos.
 5. Członkowie grup doradczych mają obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Fundacji.

 

Rozdział V

Działalność Gospodarcza Fundacji

 §18

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą w zakresie wg. klasyfikacji usług PKD:
  • 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych
  • 32.40.Z Produkcja gier i zabawek – maskotek z logo Fundacji
  • 47.8 Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
  • 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
  • 58.11.Z Wydawanie książek
  • 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
  • 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
  • 63.12.Z Działalność portali internetowych
  • 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  • 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
  • 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
  • 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  • 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
  • 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
  • 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
  • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
  • 92.00.Z Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
  • 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
  • 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 2. Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki, w miarę potrzeby na prowadzenie działalności gospodarczej.
 3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wyodrębnionych jednostek organizacyjnych zwanych dalej „zakładami”.
 4. Zakłady wyodrębnione są na zasadach samofinansowania wedle posiadanych przez nie środków własnych.
 5. Zakłady są jednostkami organizacyjnymi Fundacji i podlegają jej Zarządowi.
 6. Decyzję o ustanowieniu zakładu oraz powołaniu i odwołaniu jego kierownika podejmuje Zarząd Fundacji, po uzyskaniu opinii Rady Fundacji.
 7. Decyzję o likwidacji zakładu podejmuje Zarząd Fundacji, który powołuje likwidatorów i sprawuje nadzór nad ich działalnością.
 8. Kierownik zakładu jest pełnomocnikiem Zarządu, upoważnionym do wszelkich czynności związanych z kierowaniem zakładem.
 9. Do zbycia majątku trwałego lub jego obciążenia potrzebne jest odrębne, szczególne pełnomocnictwo Zarządu Fundacji.
 10. Kierownik zakładu jest kierownikiem w rozumieniu kodeksu pracy.
 11. Zakres działania zakładu oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków kierownika zakładu określa regulamin organizacyjny zakładu, uchwalony przez Zarząd Fundacji.
 12. Kierownik zakładu jednoosobowo kieruje zakładem ponosząc za wyniki pracy zakładu odpowiedzialność przed Zarządem Fundacji.
 13. Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenia pracowników poszczególnych zakładów.

 

Rozdział VI

 §19

 1. Fundacja nie udziela pożyczek ani nie zabezpiecza majątkiem własnym jakichkolwiek zobowiązań w stosunku do członków jej organów, pracowników oraz osób, z którymi wymienieni pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 2. Fundacja nie może rozporządzać całością lub częścią majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli to przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może przekazywać do korzystania całości lub części majątku na rzecz członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że korzystanie z majątku Fundacji będzie bezpośrednio wynikało z realizacji celów statutowych Fundacji.
 4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji, jej pracownicy oraz ich osoby bliskie.

 

Rozdział VII

 §20

Zmiana Statutu

 1. Zmiana statutu może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 2. Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. na swój wniosek lub wniosek Zarządu Fundacji.

 

Rozdział VIII

Postanowienia Końcowe

§21

 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały
 4. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 5. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji. na wniosek Zarządu Fundacji
 6. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd albo osoba(y) powołana(e) przez Radę Fundacji.
 7. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 8. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.