You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Siła, rozwój, niezależność - aktywizacja społeczno - zawodowa osób z obszaru rewitalizacji Miasta Łodzi

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej IX „Wyłączenie społeczne”

 Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”

 Poddziałanie IX.1.3 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym -miasto Łódź”

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Partner projektu

Miasto Łódź
 

 
Partner projektu

Fundacja Ktoś
 

 
Lider projektu

Studium Nowoczesnych Technologii Szkoleniowo Wdrożeniowych Sp. z o.o.

 

Celem głównym projektu jest wzrost indywidualnej aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej  20 osób  zagrożonych wykluczeniem społecznym i ubóstwem ( 9 K, 11 M) i 6 osób z ich otoczenia zamieszkujących na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi (lub przeniesionych w wyniku procesu rewitalizacji) poprzez: indywidualną ścieżkę Reintegracji, Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne, Warsztaty kompetencji społecznych oraz aktywizacji zawodowej,  kursy i szkolenia zawodowe dające kwalifikacje zawodowe i kompetencje, pośrednictwo pracy, 3-5 miesięczne staże zawodowe.

Projekt realizowany jest w okresie od VIII 2022 do VI 2023.

Wartość projektu: 546 978,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 511 797,75 zł

Efekty, które osiągną uczestnicy:

 • Efektywność zatrudnieniowa w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wyniesie 29 %, w przypadku osób z niepełnosprawnościami – 33%.
 1. Do udziału w projekcie zapraszamy 20 osób (9 Kobiet, 11 Mężczyzn) zagrożonych ubóstwem /wykluczeniem społecznym , które są mieszkańcami obszaru rewitalizacji lub zostały przeniesione w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji Miasta Łódź.
 2. Osoby do 18 roku życia mogą stanowić max. 25% grupy docelowej.
 • Indywidualna Ścieżka Reintegracji
 • Indywidualne Poradnictwo Specjalistyczne
 • Warsztaty kompetencji społecznych
 • Poradnictwo grupowe – Warsztat aktywizacji zawodowej
 • Szkolenia i kursy zawodowe otwarte zgodne z IŚR
 • Pośrednictwo pracy
 • Staże zawodowe
 • Stypendium stażowe
 • Stypendium szkoleniowe
 • Zwrot kosztów dojazdu
 • Materiały szkoleniowe
 • Wyżywienie w trakcie szkolenia
 1. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej.
 2. Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, o ile ich udział jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wspólnie zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Za otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym można uznać wszystkie osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym to m.in.:

 • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy tj. spełniające tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą oraz rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.
  o postępowaniu w sprawach nieletnich;
 • osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
 • osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • osoby odbywające kary pozbawienia wolności;
 • osoby korzystające z PO PŻ.

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych.

Etap I: ocena formalna (punktacja 0-1):

 •  terminowość, poprawność i kompletność złożenia dok.
 •  spełnienie kryteriów (zamieszkanie  na obszarze rewitalizacji  MŁ lub przeniesienie zam. w zw. z wdrażaniem  tego proc.; spełnienie co najmniej jednej z przesłanek zagrożenia  ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.). W przypadku udziału os. bezrobotnych/biernych- zaś PUP/ZUS

Etap II (pod warunkiem spełniania kryt. formalnych):

 •  zagrożenie ubóstwem/wykluczeniem społecznym  doświadczających wielokrotnego wyklucz. Społecznego rozumianego jako wykluczenie z więcej niż jednej z przesłanek (+ 2pkt)
 •  korzystanie . z PO PŻ, a zakresie  wspar. w proj. nie będzie pow. dział., które dana osoba otrzymywała lub otrzymuje w ramach dział. towarzysz., o których mowa w PO PŻ (+ 2pkt)
 •  korzystanie ze świadczeń. pomocy społecznej – zaświadczenie. z OPS (+2pkt)
 •  posiad. umiar. bądź znaczny st. niepełnosprawności – kopia orzeczenia (+ 2pkt)
 • ON sprzężoną – jw. (+ 3pkt) – z zaburz. psych., w tym z niepełnosprawność. intelekt. i z całościowymi zaburzeniami rozwoju(+ 5pkt)

Ponadto dod. punkty za:

 •  wiek 18+ (+ 2pkt)
 •  kobieta niepełnosprawnością (+ 5pkt)
 •  brak wcześniejszego udziału w zbieżnym. temat proj. w ciągu 3 lat od daty złożenia dok. rekrut. (+ 2pkt)

Dokumenty rekrutacyjne przyjmowane będą:

 • osobiście – w głównym Biurze lub w Biurach Partnerów, w dni rob. od poniedziałku do piątku, w godz. pracy biura;
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres biura proj. Partnerów (decyduje term. wpływy do biura);
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej – możliwość spotkania z osobami rekrutującymi  w miejscu wskazanym przez potencjalnych UP oraz złożenie dokumentów zgłoszeniowych wypełnionych i podpisanych przez osoby niepełnosprawne przez pełnomocnika zgodnie z KC.

Rekrutacja osób z OTOCZENIA UP będzie miała miejsce w przypadku, kiedy psycholog współpracujący z danym UP uzna za celowe z punktu widzenia skuteczności terapii objęcie nią nie tylko UP, ale także osoby/osób z jej otoczenia. Osoby wskazane przez psychologa (po konsultacji z UP) zostają włączone do proj. i mogą liczyć na wsparcie psychologiczne w formie terapii rodzinnej.

Biuro Projektu

ul. Pomorska 40,
91-408 Łódź
42 630 31 93
kom. 601 234 267
e-mail: szansa@studiumnt.pl

Osoba do kontaktu – koordynator projektu