You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin przekazywania darowizn na rzecz Fundacji KTOŚ

I. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa: zasady korzystania z modułu do przekazywania darowizn dostępnego pod adresem: www.fundacjaktos.pl oraz prawa i obowiązki Darczyńców i Administratora w związku z korzystaniem z tego modułu.
 2. Strona www.fundacjaktos.pl jest prowadzona przez Fundację Ktoś (zwaną dalej Fundacją) z siedzibą w Łodzi (93-280, ul. Rydza Śmigłego 70 ), identyfikującą się numerami: NIP: 7292727496, REGON: 381202004 i KRS: 0000746864.
 3. Strona www.fundacjaktos.pl umożliwia: a. przekazywanie darowizn na działania statutowe Fundacji, b. subskrypcję do list mailingowych Fundacji.
 4. Każdy Darczyńca z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z modułu do przekazywania darowizn zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób z modułu do przekazywania darowizn, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńców w module do przekazywania darowizn.

II. Zasady przekazywania darowizn

 1. Przekazywanie darowizn na cele statutowe Fundacji jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.
 2. Darowizna może zostać przekazana za pomocą: a. przelewu elektronicznego; b. karty płatniczej (kredytowej lub debetowej); c. przelewu tradycyjnego;
 3. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: ​https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania
 4. Płatności cykliczne oraz jednorazowe realizowane przy pomocy kart płatniczych odbywają się za pomocą systemu płatności internetowych PayU.
 5. Płatność cykliczna zostaje przedłużona automatycznie na koniec każdego okresu subskrypcji. Oznacza to automatyczne pobieranie z karty płatniczej wskazanej przez Darczyńcę kwoty darowizny. W przypadku braku środków na karcie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zdeklarowana kwota nie zostaje pobrana.
 6. Dane odbiorcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty. PayU nie pobiera od Użytkownika opłaty od realizacji usługi. Operator płatności pobiera od Fundacji prowizję w wysokości 2,5% wartości Płatności + 0,35 PLN od każdej Płatności.
 7. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z członkinią Zarządu Fundacji (magda@fundacjaktos.pl).
 8. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić członkini Zarządu Fundacji (magda@fundacjaktos.pl).
 9. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach Operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie: a. pisemnej na adres PayU PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań b. elektronicznej na adres e-mail: help@payu.pl lub:
  help@payu.pl c. telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.
 10. Zgodnie z art. 18 ust. 1 e pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych informacje dotyczące darowizn opisanych w art. 18 pkt 1 dostępne są dla wszystkich zainteresowanych w siedzibie fundacji. 

III. Subskrypcja do list mailingowych

 1. Subskrypcja do listy mailingowej Fundacji (zwanej dalej Newsletterem) jest dobrowolna. Po zamówieniu Newslettera, na podany przez Darczyńcę adres email będą wysyłane informacje marketingowe oraz handlowe dot. Fundacji.
 2. Darczyńca zamawiając subskrypcję do Newslettera wyraża zgodę na: a. przetwarzanie danych osobowych (art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych) b. otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych drogą elektroniczną wysyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 10 ustawy o świadczeniu usług elektronicznych) c. używanie urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego (art. 172 prawa telekomunikacyjnego).
 3. Zamówienie otrzymywania Newslettera może być wycofane w każdym momencie poprzez kliknięcie w link rezygnacji z subskrypcji, który znajduje się w stopce każdego Newslettera.

IV. Ochrona danych osobowych

 1. Fundacja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Darczyńca przy przekazywaniu darowizny, udostępniając swoje dane osobowe Fundacji, wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach związanych z procedowaniem płatności. Darczyńca może też udostępnić Fundacji swoje dane osobowe celem otrzymywania materiałów informacyjnych i promocyjnych. Darczyńca ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
 2. Darczyńca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez  Fundację Ktoś z siedzibą w Łodzi (93-280), ul. Rydza Śmigłego 70 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.). Darczyńca wie, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

V. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania związane z modułem płatności Darczyńca może kierować na adres magda@fundacjaktos.pl.
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązujący prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 3. Fundacja może zmienić Regulamin bez podania przyczyny w każdym czasie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przez Darczyńców strony internetowej przed wejściem zmian w życie.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.