You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Kodeks etyki

WARTOŚCI ETYCZNE

Wszystkie osoby zaangażowane w działania Fundacji KTOŚ (w formie zatrudnienia lub wolontariatu) kierują się nadrzędną zasadą poszanowania człowieka w ramach obowiązującego prawa a także poczuciem odpowiedzialności za wpływ, jaki wywierają swoim działaniem na otoczenie oraz deklarują postępowanie zgodnie z następującymi wartościami etycznymi.

 1. CZŁOWIEK
  Najważniejszymi wartościami Fundacji KTOŚ są wartości związane z szacunkiem do drugiego człowieka, jako osoby o prawie do samostanowienia, godności, radości i życia. Wartości te dotyczą wszystkich osób, zarówno podopiecznych, jak i ich rodzin.
 2. PROFESJONALIZM
  Dokładamy wszelkich starań, aby nasze działania były realizowane na najwyższym poziomie posiadanej wiedzy i kompetencji. Wartość fundacji budujemy w pierwszej kolejności na profesjonalizmie naszych pracowników i wolontariuszy. Każdy z nich dąży do stałego rozwoju, doskonalenia swoich umiejętności i kwalifikacji. W realizacji powierzonych zadań kierujemy się najwyższą starannością, obiektywizmem i odpowiedzialnością.
 3. SZACUNEK
  Szacunek wobec drugiego człowieka przejawia się działaniami i decyzjami, które nie naruszają jego godności. Zasadą tą kierujemy się, budując relacje z pracownikami, wolontariuszami, partnerami, innymi organizacjami z otoczenia a nade wszystko z podopiecznymi i ich rodzinami, które objęte są opieką fundacji i/lub współuczestniczą w życiu fundacji, bez względu na ich: narodowość, rasę, płeć, wiek, stopień sprawności, religię, poziom wykształcenia czy jakość życia.
 4. PRZEJRZYSTOŚĆ
  Przejrzystość działań i komunikacji towarzyszy relacjom z pracownikami i wolontariuszami. Przejrzystość zobowiązuje do czytelnego i zrozumiałego określania ich uprawnień, wymagań oraz specyfiki ich ról. Pracownicy i wolontariusze mają dostęp do danych niezbędnych do realizacji swoich obowiązków i zadań.
  Przejrzystość dotyczy też działań fundacji i jej relacji z innymi podmiotami, podjętych decyzji i planowanych kierunków rozwoju.
 5. WSPÓŁPRACA
  Współpraca jest podstawą wzajemnych relacji fundacji z innymi podmiotami oraz        z podopiecznymi i pracownikami (w tym wolontariuszami). Każda współpraca zakłada działania na rzecz dobra fundacji i rodzin skupionych wokół fundacji przy jednoczesnym poszanowaniu i uwzględnianiu interesów drugiej strony. Podstawę współpracy stanowi otwarta komunikacja, zaufanie i skupienie na osiąganiu wspólnych celów. Wartość ta odnosi się zarówno do relacji ze współpracownikami (w tym wolontariuszami), podopiecznymi, jak i podmiotami zewnętrznymi.
 6. WSPÓLNE DOBRO
  Wspólne dobro wynikające z rozwoju fundacji i jej działań na rzecz innych osób oraz dbanie o dobre imię fundacji, jej podopiecznych i pracowników jest wartością nadrzędną w stosunku do promowania sukcesów indywidualnych.

Osoby pracujące na rzecz fundacji, jako pracownicy lub wolontariusze otrzymują dostęp do zasobów fundacji w postaci sprzętu, sal i pomocy, a także danych i informacji oraz narzędzi ich obsługi, takich jak: poczta e-mail czy portal  www.fundacjaktos.pl.

Korzystanie z tych zasobów zobowiązuje do:

 1. Dbania o mienie materialne fundacji
 2. Poszanowania własności intelektualnej zgodnego z obowiązującym prawem
 3. Niewykorzystywania zasobów do celów prywatnych
 4. Nieudostępniania danych osobom postronnym
 5. Nieprzechowywania danych fundacji na dyskach lokalnych swoich komputerów. Wszystkie pliki muszą być przechowywane na portalu  www.fundacjaktos.pl
 6. Dokumentowania działań i projektów prowadzonych na rzecz fundacji
 7. Sprawdzania maili i informacji społecznościowych
 8. Brania udziału w dyskusjach
 9. Wzajemnego udostępniania sobie przez pracowników informacji stanowiących bazę wiedzy fundacji o wydarzeniach i sposobach działania.

Pracownicy i wolontariusze

Wielką wartością każdej organizacji są ludzie pracujący w niej i sposób, w jaki tę pracę traktują. Dlatego za priorytetowe uważamy:

 1. Dbanie o dobre relacje i atmosferę pracy
 2. Dbanie o rozwój pracowników i ich poczucie bezpieczeństwa
 3. Rzetelne wykonywanie powierzonych zadań
 4. Zaangażowanie i gotowość do podejmowania nowych wyzwań
 5. Współdziałanie w zakresie rozwoju osobistego oraz rozwoju podopiecznych fundacji oraz fundacji jako organizacji
 6. Dbanie o dobre imię fundacji i jej pracowników
 7. Nieujawnianie informacji prywatnych i poufnych
 8. Niewykorzystywanie swojej pozycji do osiągania korzyści materialnych i pozamaterialnych
 9. Otwarte rozmowy o problemach i wątpliwościach
 10. Unikania sytuacji, które mogą budzić wątpliwości i być podstawą podejrzenia o korupcję
 11. Dbanie o mienie fundacji
 12. Poszanowanie ochrony praw osobowych oraz praw majątkowych do własności intelektualnej

Relacje z otoczeniem

Fundacja dba o relacje ze swoim otoczeniem. Otoczenie to społeczności lokalne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego i administracji rządowej, jednostki naukowo-badawcze i edukacyjne, organizacje pracodawców, media, a także partnerzy biznesowi oraz sponsorzy, rodzice, rodziny czy podmioty konkurencyjne.

W kontaktach zewnętrznych zawsze dbamy o dobro i dobre imię fundacji. Deklarujemy nieangażowanie się fundacji w aktywność polityczną, za wyjątkiem działań na rzecz budowy systemu rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością oraz wykluczonych. Wszelkie relacje budujemy, kierując się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Relacje te kształtujemy świadomie i konsekwentnie, bazując na profesjonalnym działaniu i otwartości, a także poszanowaniu praw i interesu innych podmiotów.

Korzystanie z zasobów Fundacji, stanowisko wobec mienia i własności intelektualnej

Poprzez zasoby fundacji rozumie się materialne zasoby zgromadzone w gabinetach, dane osobowe podopiecznych i ich rodzin, wyroby, które powstały na warsztatach oraz opracowania i dokumenty. Każdy pracownik, wolontariusz i podopieczny zobowiązuje się do:

 1. Dbania o mienie materialne fundacji
 2. Poszanowania własności intelektualnej zgodnego z obowiązującym prawem
 3. Ochrony danych osobowych
 4. Nieujawniania informacji poufnych i przeznaczonych tylko dla pracowników osobom nieuprawnionym
 5. Korzystania z zasobów fundacji wyłącznie do celów związanych z celami fundacji i wykonywanej pracy
 6. Niewykorzystania zasobów fundacji do własnych interesów – personalnych lub finansowych
 7. Korzystania z legalnego oprogramowania oraz nieudostępniania oprogramowania i wyposażenia osobom trzecim